4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

4.1.a Investitii in exploatatii pomicole

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

 

Infiintarea si modernizarea plantatiilor pomicole:

(1) investiţii în modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea (în sensul înființării de exploatații pomicole) şi reconversia plantaţiilor pomicole şi modernizarea parcului de mașini şi utilaje agricole;

(2) investiţii în modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor (în sensul înființării de pepiniere pomicole);

(3) înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de procesare la nivelul fermelor şi investiţii în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului;

(4) investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(5) investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca şi  componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(6) înființarea şi/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări;

(7) investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri în conformitate cu art 17 (5) al Reg. nr. 1305/2013 în care sprijinul poate fi acordat pe o perioadă maximă de 24 luni de la momentul instalării;

(8) investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci în conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. nr. 1305/2013;

Atenţie! Operațiunile de la punctele 3, 4, 5 și 8 nu pot face în mod independent obiectul unui proiect de investiții.

 

Cine poate aplica?
 • Fermierii definiţi ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

 

 Ce conditii trebuie sa indeplinesc?
 • trebuie să ma încadrez în categoria beneficiarilor eligibili mentionati anterior;
 • Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/operațiunile eligibile prevăzute prin submăsură;
 • trebuie să asigur cofinanțarea investiției;
 • Investiția trebuie să își demonstreze viabilitatea economică prin intermediul documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standarde impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului;
 • Investiția trebuie realizată doar în unitățile teritorial administrative selectate, și trebuie să respecte zonarea speciilor, exceptând cultura de căpșuni în sere şi solaria;
 • În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material fructifer din categoria biologică certificat;
 • În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material fructifer din categoria biologică certificat;
 • Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel:
 • În cazul investiţiilor care presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor care nu presupun reconversie şi/sau înfiinţare plantaţii pomicole, dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole deţinute în proprietate sau folosinţă de o exploataţie agricolă trebuie să fie de minimum 8.000 euro SO;
 • În cazul investiţiilor ce presupun producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer, dimensiunea minimă a suprafețelor ocupate de pepiniere deținute în proprietate sau folosință trebuie să fie de minimum 8000 euro SO.
 • Suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum:
  • 7000 euro SO în cazul culturii de căpşuni în câmp şi în spații protejate (aproximativ 1 ha pentru căpșuni în câmp și 0.19 ha pentru cultura de căpșuni în spații protejate);
  • 6000 euro SO în cazul producerii de material de înmulțire și material de plantare fructifer (aproximativ 0.9 ha);
  • 3000 euro SO pentru toate celelalte specii şi sisteme de cultură (aproximativ 0.9 – 1.1 ha, în funcție de specie). In acest caz peste 50% din suprafata infiintata trebuie sa fie ocupata de o singura specie.
 • Contribuția în natură este eligibilă doar dacă sunt respectate anumite conditii.
 • În toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate o serie de conditii specifice.

Atenție! Proiectele care vizează și investiții de prelucrare/comercializare produse agricole, vor conține, ca și componentă majoritară, investiții în producția agricolă primară (>50% din valoarea eligibilă a proiectului). Materia primă de bază trebuie să provină integral din exploatația pomicolă.

 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

Prin Submăsura 4.1a se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:

I. Ferme mici, medii și obținere de material de înmulțire și material de plantare fructifer

Ferme mici 8.000-11.999 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 100.000 € pentru achiziții simple;
 • 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)
 • 450.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)

Ferme medii 12.000- 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare, reconversie etc.)
 • 900.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare)

Obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer

Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare).

În cazul fermelor mici, medii și pentru obținerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

 • Investiţii realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare.
 • Proiecte integrate – care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4, și asigură accesul la finanțare a aceluiași beneficiar.
 • Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții legate de operațiunile care contribuie la punerea in aplicare a masurilor de Agromediu si Agricultură ecologica;
 • Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice;

II. Ferme mari > 250.000 SO

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, pentru:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI

III. Forme asociative

Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși:

 • 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple;
 • 600.000 € pentru obținere material de înmulțire și material de plantare fructifer;

In acest caz proiectul trebuie sa fie destinat exclusiv obtinerii de material de inmultire si/sau material de plantare fructifer.

 • 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înființare,reconversie);
 • 1.050.000 € pentru investiţiile care conduc la un lant alimentar integrat, la nivelul exploatației agricole* (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20 de puncte procentuale, însă rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, pentru:

 • Investiții colective (investitii efectuate de grupuri de producatori si cooperative) și proiecte integrate – care vizează combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a cel puțin două măsuri diferite, una dintre ele fiind măsura 4, și asigură accesul la finanțare a aceluiași beneficiar;
 • Operațiuni sprijinite în cadrul PEI;
 • Investiții legate de operațiunile care contribuie la punerea in aplicare a masurilor de Agromediu si Agricultură ecologica;
 • Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice
Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?
 • Reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor;
 • Înființarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru grindină și ploaie;
 • Înființarea de pepiniere pentru producerea de material de înmulțire și material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de susţinere, pregătirea solului, lucrări de plantare, plase antigrindină etc.;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare mobile.

Atentie! Produsele depozitate, condiționate, ambalate trebuie sa provina majoritar din exploatatia proprie.

 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing (doar leasing financiar), de maşini/utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv.
 • Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme, Rulote și autorulote alimentare
 • Amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte activități de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte produse din sectorul pomicol, înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului);
 • înființarea unui site pentru promovarea și comercializarea propriilor produse, etichetarea – crearea conceptului, creare marcă înregistrată/brand se va face în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30 000 de euro;
 • Investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, achiziționarea de instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației);
 • Împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția și drumuri de exploatare;
 • Completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare) – procentul de puieți înlocuiți nu poate depăși 5%.
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci
Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Sursa www.apdrp.ro

 

Comments are closed.