4.1 – Investitii in exploatatii agricole

4.1 – Investitii in exploatatii agricole

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

 

(1) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de reducere a poluării și respectarea standardelor Uniunii care vor deveni obligatorii pentru exploataţii în viitorul apropiat, și cele pentru depozitarea/ gestionarea adecvată a gunoiului de grajd în zonele unde această cerință este în curs de aplicare;

(2) Investiții în înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a produselor;

(3) Investiţii în înfiinţarea/înlocuirea plantaţiilor pentru strugurii de masă şi alte culturi perene

(4) Investiții în scopul îndeplinirii standardelor comunitare în cazul tinerilor fermieri;

(5) Înființare şi/ sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi și racordări;

(6) Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare, inclusiv autorulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse agricole). Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar împreună cu investitiile în modernizarea/dezvoltarea fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus valoare la nivel de fermă).

Materia primă de bază trebuie să provină integral din exploatația agricolă (fermă).

(7) Investiții în înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară într-un proiect de investiții la nivel de fermă;

(8) Investiții în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei (solară, eoliană, cea produsă cu ajutorul pompelor de căldură, geotermală) în cadrul fermei, ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(9) Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din propria activitate agricolă), ca și componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu;

(10) Investiții necorporale: achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci .

 

 Cine poate aplica?

– Fermierii definiţi ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României şi care desfășoară o activitate agricolă.

 

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

– trebuie sa ma incadrez in categoria beneficiarilor mentionati anterior;

– Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minim 8.000 SO (valoarea producţiei standard) – pentru a calcula dimensiunea economica a exploatatiei apasa AICI;

– Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin sub-măsură – sectiunea Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

– trebuie sa asigur cofinantarea investitiei;

– trebuie sa demostrez prin documentatia tehnico-economica viabilitatea economică a investiției;

– investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului;

– in toate cazurile în care proiectul de investiții prevede și investiții în sisteme/echipamente de irigaţii la nivelul fermei, acestea sunt eligibile doar dacă sunt respectate anumite conditii specifice;

– Investițiile necesare adaptării la standardele UE, aplicabile producției agricole realizate de tinerii fermieri care se instalează pentru prima dată într-o exploatație agricolă se vor realiza în termen de maxim 24 de luni de la data instalării;

– Investițiile necesare adaptării la noi cerinţe impuse fermierilor de legislaţia europeană se vor realiza în termen de 12 luni de la data la care aceste cerinţe au devenit obligatorii pentru exploataţia agricolă;

– Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte reglementarile in vigoare, prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%;

– Investiția va respecta legislaţia în vigoaredin domeniul: sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară;

– Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

– În cazul procesării la nivel de fermă materia primă procesată va fi produs agricol (conform Anexei I la Tratat) și produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.

 

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

I. În cazul fermelor având dimensiunea economică până la 500.000 SO:

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăşi:

 • în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru fermele mici;
 • în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic, respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic;
 • în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate (productie-procesare-comercializare) la nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 euro pentru fermele mici;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor cu dimensiunea până la 250.000 SO, respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

 • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare;
 • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
 • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013 – in anumite conditii.
 • Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice.

II. În cazul fermelor având dimensiunea economică peste 500.000 SO sprijinul public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăși:

 • pentru proiectele care prevăd achiziții simple:maximum 500.000 euro;
 • pentru proiectele care prevăd construcții- montaj:maximum 1.000.000 euro pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații protejate (sere) și sectorul zootehnic;
 • pentru proiectele care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate: – maximum 2.000.000 euro;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50%.

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției;

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%.

Definitii:

 • Ferma mică reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea economică între 8.000 și 11.999 euro SO, valoarea producţiei standard.
 • Ferma de dimensiune medie reprezintă exploataţia agricolă cu dimensiunea economică între 12.000 și 250.000 euro SO valoarea producţiei standard.

 

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei și racordarea fermei la utilități;
 • Amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat – în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi, 30.000 euro: înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse si etichetarea (crearea conceptului);
 • Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita valorii de piaţă a bunului respectiv; Este considerată cheltuială eligibilă doar leasingul financiar.

Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: Autocisterne, Autoizoterme,  Autorulotele alimentare, Rulotele alimentare, Mijloace de transport animale/ păsări/ albine.

 • Cheltuieli generate de înființarea plantațiilor pentru struguri de masă și alte culturi perene;
 • Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.
 • cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională. Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.

 

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

 

Sursa: www.apdrp.ro

Comments are closed.