4.2. Investitii in procesarea produselor agricole

 

4.2.  SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA/ MARKETINGUL  PRODUSELOR AGRICOLE

 

Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?

 

Sprijinul va fi acordat pentru:

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor (ex. etichetare, ambalare);

– Înființarea, extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare;

– Îmbunătăţirea controlului intern al calităţii și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agro‐alimentare;

– Producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile (solară, eoliană, geotermală), a energiei produsă cu ajutorul pompelor de căldură, în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienţei energetice, ca și operaţiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiţii;

Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I la TFUE.

 

Cine poate aplica?

 • intreprinderi (microintreprinderile, IMM-urile si intreprinderile mari);
 • cooperative (societăți cooperative agricole, societăți cooperative de valorificare, cooperative agricole), grupuri de producători.

 

Ce conditii trebuie sa indeplinesc?

 • să fac parte din categoria beneficiarilor eligibili mentionati anterior;
 • investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin sub – măsură – sectiunea Ce se finanteaza prin aceasta sub-masura?;
 • sprijinul pentru procesare va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole incluse în lista cuprinsă în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în scopul obținerii de produse Anexa I;
 • trebuie să asigur cofinanțarea investiției;
 • solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului dacă aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • investiția va respecta prevederile legislației în vigoare din domeniul sănătate publică, sanitar-veterinar și siguranță alimentară;
 • Solicitantul va demonstra că profitul mediu anual (ca medie a ultimilor trei ani fiscali) nu depășește de 4 ori valoarea sprijinului solicitat.

 

Care este valoarea ajutorului financiar nerambursabil?

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători/cooperative și 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși:

 • 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM  în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele care nu presupun investiţii care conduc la un lant alimentar integrat;
 • 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat.

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, suplimentar, cu 20 de puncte procentuale, în urmatorul caz:

 • Operaţiuni sprijinite în cadrul PEI.

Atenție! Această majorare a intensității sprijinului nerambursabil se va aplica doar în cazul solicitanților care aplică pe sM 16.1. proiecte ce vizează investitii similare sM 4.2, şi nu  solicitanţilor pe măsura 4.2.

 

Ce pot sa achizitionez cu ajutorul financiar primit?

Cheltuieli aferente investițiilor corporale

 • Construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  • Construcții destinate unei etape sau întregului flux tehnologic (colectare – depozitare (materie primă/produse) – sortare – condiționare – procesare – comercializare);
  • Construcţii destinate protecţiei mediului (aferente investițiilor pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES), energie regenerabilă, eficiență energetică), infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;

Sunt permise achiziționarea utilajelor, instalațiilor, echipamentelor necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES. Vor fi considerate cheltuieli eligibile mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activității descrise în proiect, următoarele:

‐ Autocisterne,

‐ Autoizoterme (prevăzute cu izolație termică a pereților, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),

‐ Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),

‐ Rulote și autorulote alimentare;

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

 • Cheltuieli generate de  îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde   impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. etichetare, ambalare);

Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale:

 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;
 • Achiziţionarea de software, identificat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului.
  • Cheltuieli aferente marketing-ului produselor obținute, în limita a max. 5% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro:
  • înfiintarea unui site – pentru promovarea și comercializarea propriilor produse;
  • etichetarea (crearea conceptului)
  • creare marcă înregistrată/brand

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt:

– cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art.45 din Regulamentul (UE) nr.1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Costurile generale ale proiectului trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd  construcții – montaj și în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiții în achiziții simple.  Acestea constau in mod obligatoriu si în servicii de asistență pe perioada implementării proiectului.

Care este urmatorul pas…

Completeaza FORMULARUL pentru a primi mai multe informatii despre aceasta oportunitate de finantare si pentru a vedea ce punctaj poti obtine.

Sursa www.apdrp.ro

Comments are closed.