Oportunitati de finantare pentru IMM-uri!

HOTĂRÂREA pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici și mijlocii

Ce se finanteaza?

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor inițiale, costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții.

Investiţie iniţială – investiţia în active corporale şi necorporale aflate în acelaşi perimetru, legate de demararea unei unităţi noi, extinderea capacităţii unei unităţi existente, diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate sau o schimbare fundamentală a procesului general de producţie al unei unităţi existente;

Care sunt conditiile de eligibilitate?

Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat societăţile, care îndeplinesc cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.

b) sunt întreprinderi mici și mijlocii, denumite în continuare IMM, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,

c) au capital social integral privat;

d) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului/Registrul Asociațiilor și Fundațiilor au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României

e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de finanțare;

f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau Oficiilor Teritoriale pentru IMM şi Cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.

i) nu intră în categoria „întreprinderilor în dificultate”;

Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele unei singure societăți.

Proiectul trebuie să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milioane euro;

Monitorizarea investitiei – 3 ani de la data finalizarii acesteia;

Care sunt cheltuielile eligibile?        

Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor inițiale, costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării, de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei inițiale, în scopul realizării unor obiective de investiții, după cum urmează:

a) Construcţii pentru desfășurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea – valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfășurată;

b) Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – prevăzute la subgrupele 2.1 și 2.2. din Hotărârea Guvernului nr 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;

c) Activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;

Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăşi 5 milioane lei;

Rata de cofinanțare:

 

Regiunea

Intensitatea maxima a ajutorului de stat
Microintreprinderi si intreprinderi mici Intreprinderi mijlocii
Regiunea de Dezvoltare Bucuresti 2017 35% 25%
Regiunea de Dezvoltare Bucuresti 2018 – 2020 30% 20%
Regiunea de Dezvoltare Ilfov 35% 25%
Regiunea de Dezvoltare Vest 40% 30%
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia. 70% 60%

Care sunt domeniile de activitate eligibile?

072 – Extractia minereurilor metalifere neferoase

08 (cu exceptia 0892) – Alte activitati extractive

101 – Productia, prelucrarea si conservarea carnii si a produselor din carne

1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

13 – Fabricarea produselor textile

14 – Fabricarea articolelor de imbracaminte

15 – Tabacirea si finisarea pieilor: fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor

16 – Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

17 – Fabricarea hartiei si a produselor din hartie

18 – Tiparire si reproducerea pe suporti a inregistrarilor

20 (exceptie 2051) – Fabricarea produselor chimice de baza, a ingrasamintelor si produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice si a cauciucului sintetic, in forme primare

21 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice

22 – Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

23 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

25 ( cu exceptia 254) – Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii

26 – Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

27 –  Fabricarea echipamentelor electrice

28 – Fabricarea de masini, utilaje si echipamente n.c.a.

29 –  Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

30 ( cu exceptia 301 si 304) – Fabricarea altor mijloace de transport

31 –  Fabricarea de mobila

32 – Alte activitati industriale n.c.a.

33  – Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

36 – Captarea, tratarea si distributia apei

37 – Colectarea si epurarea apelor uzate

38 –  Colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor; activitati de recuperare a materialelor reciclabile

39 – Activitati si servicii de decontaminare

43 (cu exceptia 4399) – Lucrari speciale de constructii

52 (cu exceptia 522) – Depozitare si activitati auxiliare pentru transporturi

53 –  Activitati de posta si de curier

55 Hoteluri și alte facilitate de cazare

56 Restaurante și alte activități de servicii de alimentație

58 – Activitati de editare

59 – Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune; inregistrari audio si activitati de editare muzicala

62 – Activitati de servicii in tehnologia informatie

63 – Activitati de servicii informatice

69 – Activitati juridice si de contabilitate

70 ( cu exceptia 7010 si 7022) – Activitati ale directiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activitati de management si de consultanta in management

71 – Activitati de arhitectura si inginerie; activitati de testari si analiza tehnica

72 – Cercetare-dezvoltare

73 – Publicitate si activitati de studiere a pietei

74 –  Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice

75 – Activitati veterinare

79 – Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

80 – Activitati de investigatii si protectie

81 – Activitati de peisagistica si servicii pentru cladiri

82 – Activitati de secretariat, servicii suport si alte activitati de servicii prestate in principal intreprinderilo

85 – Invatamant

86 – Activitati referitoare la sanatatea umana

87 – Servicii combinate de ingrijire medicala si asistenta sociala, cu cazare

88 – Activitati de asistenta sociala, fara cazare

90 – Activitati de creatie si interpretare artistica

91 – Activitati ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor si alte activitati culturale

93 – Activitati sportive, recreative si distractive

95 –  Reparatii de calculatoare, de articole personale si de uz gospodaresc

96 – Alte activitati de servicii

Alte informatii importante:

In termen de cel mult 45 de zile calendaristice de la data semnarii Acordului pentru finantare, aplicantii vor depune la sediul furnizorului de ajutor de stat dovada cofinantarii investitiei.

Sursa: www.monitoruloficial.ro

 

Comments are closed.